Ayurnepal.com

Nepali Language (Nepal)English (United Kingdom)

जडिबुटी परिचय

जडिबुटी परिचय, पाइने स्थान, तिनीहरुका गुण, कर्म, औषधीय महत्व, मात्र आदि

जडिबुटीको  प्रयोग 

जडिबुटीको  संकलन, संरक्षण र औषधि बनाउने तरिका

किटनासक जडिबुटी

परिचय, प्रयोग गर्ने तरिका, असर पर्ने किराहरु 

जडिबुटीबाट बनेका औषधिहरु

औषधिहरुको परिचय, तिनीहरुका घटक, प्रयोग र मात्रा

जडिबुटी खेती

जडिबुटीको खेती बिधि, बिरुवा तयार गर्ने तरिका, फिल्डमा सार्ने,  काँटछाँट र संकलन गर्ने तरिका

जडिबुटी र रोग

जडिबुटी, तिनीहरुको प्रयोग गर्न सकिने रोगहरु को जानकारी

जडिबुटी पसल

जडिबुटी किन्ने ठाउँ, किन्ने तरिका, मूल्य आदि को जानकारी

जडिबुटीको घरेलु प्रयोग

साधारण रोगहरुको घरमा नै जडिबुटीद्वरा उपचार गर्ने तरिका को जानकारी


Online Consultation

Ayurveda Videos